Naturlig vattenrening utan kemikalier med över 46 års erfarenhet!

Arsenik

Arsenik har av IARC klassats som cancerframkallande för människa baserat på ökad risk för lungcancer, urinblåsecancer och hudcancer. Detta har visats både hos yrkesmässigt exponerande och vid högt arsenikintag från brunnsvatten.
Käll kod; Naturvårdsverkets, Rapport Miljökvalitetsnormer för arsenik (Rapport nr 5882, oktober 2008)

Europe Vattenrening AB erbjuder åtgärd mot arsenik i form av arsenikfilter med högkvalitativ arsenikfiltermassa.

Se mer information genom att trycka på produktbilden

Endast ett sökresultat